Szanowni Rodzice...

Szanowni Rodzice,

 

Informuję, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

 

W stosunku do projektu, na podstawie którego informowaliśmy Państwa o przygotowaniach do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dokonano zmian i między innymi szczegółowo został opracowany katalog osób, dla których placówka, po otrzymaniu wniosku od rodzica,  ma obowiązek zorganizować  zajęcia  w przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej (§ 2 pkt 4).

 

§ 2

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

 WNIOSEK DO POBRANIA

WNIOSEK DO POBRANIA- ORZECZENIE

 

 

 

 

 

Uwaga Rodzice ważny komunikat!

 

Uwaga Rodzice !!!

 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił na konferencji dnia 25.03.2021 jedno z rozwiązań/”obostrzeń” dotyczących oświaty:

Wyświetlony został slajd z hasłem:

Żłobki i przedszkola zamknięte od 27.03.2021 do 09.04.2021

 opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służ porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych”

 

Pan Minister powiedział:  „Przedszkola i żłobki zamknięte, z jednym wyjątkiem: medyków i służb porządkowych – m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona”…

 

Szanowni Rodzice w związku z powyższym:

proszę o zgłoszenie dotyczące zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom rodziców zaangażowanych w zwalczanie COVID-19 jutro do godziny 11:30.

 

Niezbędne dane rodziców należących do ww. grupy uprawnionych:

- miejsce pracy, stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy,

- informacja o braku możliwości zapewnienia opieki w innej formie (np. drugi, niepracujący rodzic/opiekun) i niepobieraniu zasiłku opiekuńczego (wniosek w załączeniu, który należy wypełnić i zostawić u nauczycielek w grupach).

 

Halina Cydzik

Dyrektor PP51

WNIOSEK DO POBRANIA

WNIOSEK DO POBRANIA- Orzeczenie